Продажба на недвижим имот – необходими документи

Предстои Ви да продавате недвижим имот?

Щe ви предоставим списък на документите, които са необходими за една обичайна сделка...

 • Документ за собственостзадължителен. Чрез него, вие удостоверявате правото на собственост върху недвижимият имот. В повечето случаи това е нотариален акт за покупко-продажба или дарение на недвижим имот, договор за доброволна делба, за покупко-продажба по реда на закона за държавната собственост и закона за общинската собственост, съдебно решение и т.н.;
 • Документ за самоличност - задължителен;
 • Актуални скица и схема на имотазадължителни. Ако към продаваният имот се припадат и идеални части земя от поземления имот върху който е построена сградата, ще трябва да извадите скица на упи-то за идеалната част от парцела и схема на обекта/имота. издават се от агенция по геодезия, картография и кадастър (агкк). Схемата и скицата съдържат информация за поземлени имоти, самостоятелни обекти в сгради – апартаменти, магазини, гаражи, ателиета, както и за техните граници и собственици, като всеки имот получава идентификатор (уникален номер/ Егн на имота);
 • Удостоверение за данъчна оценка за имота/ите - задължителни. Данъчна оценка се подготвя, както за обекта, така и за идеалните части земя. Удостоверенията се издават от съответната данъчна служба по местонахождение на имота. Тук е важно адресът на имота да бъде идентичен с адреса на имота по документ за собственост и да бъде вписан идентификатора на имота от АГКК. Ако адресите не съвпадат, се издава удостоверение за идентичност на адреси от съответния район/община. Задължително е в удостоверението за данъчната оценка да са вписани всички съсобственици на имота и те да нямат непогасени задължения за данък сгради и такса смет;
 • Удостоверение за семейно положениепри поискване. Издава се от служба ЕСГРАОН към общината по постоянен адрес на живеене;
 • Удостоверение за сключен граждански брак или съдебно решение за прекратяване на брака/бракоразводно дело – при поискване;
 • Удостоверение за наследници, акт за смърт, завещание, когато имотът е получен по наследство – при поискване;
 • Удостоверение по чл. 87, ал.6 от допк за наличие и липса на задължения. този документ се издава се от ТД на НАП – при поискване;
 • Удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания за имота. Издава се от агенция по вписванията, като изрично се уточнява периода през който искате да бъде разгледан имота – при поискване;
 • Нотариално заверено пълномощно, в случай, че собственикът ще бъде представляван от друго лице – задължително;
 • При продажба на имот в новопостроена сграда, често нотариусите искат да се приложи Разрешение за ползване, респективно Удостоверение за въвеждане в експлоатация на сградата – при поискаване.

ЗАБЕЛЕЖКА! В ПРЕДОСТАВЕНИЯ СПИСЪК СА ПОСОЧЕНИ ОСНОВНИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ИЗИСКВАТ ПРИ ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *